Pwy ydy Pwy?

BYWYD Y CÔR

Noddwr

Llywydd
Mr Tegwyn Jones

Is Lywyddion

Mr Ieuan Jones

Mr Gordon Jones

Cadeirydd
Mr Huw Morris

Is Gadeirydd
Mr Wyn Morris

Ysgrifennydd
Mr Bryan Rees Davies

Ysgrifennydd Cyngerdd
Mr Gerald Martin

Trysorydd
Dr Peter Jones

Llyfrgellydd
Mr Ifan Owen


Cyfarwyddwr Cerdd ac Arweinydd – Miss Rhonwen Jones

Roeddem wrth ein bodd pan gytunodd Miss Rhonwen Jones, o Landderfel, ger y Bala, i’n harwain wedi ymddeoliad Tegwyn â fu wrth y llyw am ddwy flynedd a’r bymtheg. Cymerodd yr awenau adeg y Pasg 2012 ac roeddem yn eiddgar i fanteisio ar ei dawn a’i phrofiad helaeth ym myd cerddoriaeth. Ni chawsom ein siomi.

Mae Rhonwen yn gymeriad dymunol dros ben, ac yn arweinydd deallus a phenderfynol. Mae ei hymdeimledd hyderus a’i gallu cerddorol, heb anghofio ei synnwyr digrifwch parod, yn ein hatgoffa yn aml, mor ffodus yr ydym o’i harweinyddiaeth. Roeddem eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan yn y Gwyliau Corau Meibion Eingl-Gymreig yn y Canoldir a Chaerdydd pan ddaeth atom, ac er hynnu fe sicrhaodd bod y Côr yn meistroli dau ddarn eithaf anodd, yn ogystal a darn gosod heriol, ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Dinbych. Ni chawsom ein gosod ymhlith y gwobrau, ond amlygwyd ein gallu i ymgymryd â thasg sylweddol a llwyddo i roi cyflwyniad cymeradwy mewn ychydig iawn o amser.

Nid yw’r llwyfannau mawr yn ddieithr i Rhonwen. Nid yn unig mae hi’n berfformwraig brofiadol gyda Pharti Perlais a chorau cymysg Penllys a Bro Gwerfyl ond hefyd, mae wedi ennill ei phlwyf fel unawdydd a deuawdydd. Mae ei chyfraniad fel deuawdydd gyda Olwen yn ychwanegiad gwefreiddiol at ein cyngherddau ac rydym mor falch ei bod hi’n ymddangos ar ein rhestr unawdwyr.

Ar hyn o bryd, rydym yn paratoi ar gyfer ein CD newydd!


Cyfeilydd – Mrs Lynda Thomas

Mae Lynda yn frodor o Ddyffryn Tanat ac addysgwyd yn yr ysgolion lleol cyn astudio Cerdd fel ei phrif bwnc yng Ngholeg Normal Bangor. Wedi dechrau ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol Gynradd Llanfair Talhaiarn daeth a`i holl dalentau adref i Sir Drefaldwyn eto fel athrawes yn Ysgolion Cynradd Y Trallwng ac hefyd Llanrhaeadr Ym Mochnant. Mae wedi agor drws mwynhau cerddoriaeth i genedlaethau o blant ac yn arbennig, wedi eu cynorthwyo i fwynhau a chyfrannu tuag at lawnder ein diwylliant cenedlaethol. Mae ganddi hi y dalent arbennig a roddir i rai pianyddion, y ddawn o fod yn gyfeilydd dawnus ac mae’r ysgol a chorau lleol fel ei gilydd yn cael budd o’i chanfyddiad a’i haelioni.


Dirprwy Arweinydd – Mr Christopher Belk / Mr Paul Young

Penderfynodd Christopher Belk ymuno a’r côr yn fuan iawn wedi iddo symud i Ddyffryn Tanat. Erbyn hyn y mae wedi bod yn aelod ers pedwar ar ddeg o flynyddoedd. Er na fu’n ystyried ei hyn yn arweinydd, rydym yn ymwybodol o’i allu a’i weledigaeth i ddatrys cymhlethdod rhai o’r darnau cerddoriaeth anoddaf. Y mae Chris yn ddysgwr Cymraeg ymroddedig, a’i fryd ar dwysáu ei ddealltwriaeth o ddiwylliant Cymru. Bu’n canu mewn corau gydol ei oes ac felly gall gyfrannu o gyfoeth ei brofiad i’r cyfnod newydd hwn rydym am gychwyn gyda’n gilydd.

Ganed Paul yng Ngogledd Llundain a bu’n astudio cerddoriaeth yng Ngholeg yr Iesu Caergrawnt. Yna derbyniodd hyfforddiant i’w gymhwyso ar gyfer darparu triniaeth, trwy gyfrwng cerddoriaeth, i blant a phobl ifanc gydag anabledd, i ddatblygu hyder wrth gyfathrebu. Mae’n canu’r piano a’r ffliwt a bu’n cyfeilio i nifer o unawdwyr a chorau yn Lloegr a Chymru, gan gynnwys Côr Eisteddfod Wrecsam a Chôr Meibion Llangollen. Gwylio adar yw un o’i ddiddordebau eraill.

Yn ddiweddar gofynwyd i Paul fod yn un o’n Dirprwy Arweinyddion. Bydd adran y Bas yn gwerthfawrogi hyn fel estyniad naturiol o’i weithgaredd, gan ei fod eisoes wedi bod yn ein hyfforddi ar gyfer rhai o’n achlysuron mwyaf heriol.


Mae gennym unawdwyr hefo ni bob tro yn ein cyngherddau :-

Mr Garry Evans – un o’r adran Ail Denoriaid ac mae’n canu rhai o’r darnau unawd rhai eitemau’r Côr fel ‘The Silver Trumpet’.

Mr Gareth Davies – un o’r adran Bass ac mae’n canu darnau unawd fel ‘Bryniau Aur Fy Ngwlad’.

Mr Tegwyn Jones – o bryd i’w gilydd, bydd ein Cyfarwyddwr Cerdd, unawdydd adnabyddus, yn ymateb i geisiadau ac yn gwrando arno’n canu allan o repertoire y Baswyr.

Mr Eifion Williams   Eifion yw ein Rheolwr Llwyfan ac y mae pob amser yn gwneud yn sicr ein bod yn cyrraedd y llwyfan yn drefnus ac yn daclus.

Mr Huw Morris   pan fydd Eifion yn methu a dod, bydd Huw yn sicrhau bod pawb a phopeth yn ei le.

Mr Trevor Foste yw’r Gwyddelwr profoclyd yn yn ein plith a’n Cyflwynydd Cyngerdd sydd bob amser yn rhoi pleser hefo’i storfa o straeon digri.

Mr Alwyn Williams  –  o dro i dro, ac yn enwedig pan byddwn yn cael ymrwymiad mewn ardal hollol Gymraeg bydd Alwyn yn galw ar brofiad o fywyd ym myd addysg i gymeryd drosodd fel arweinydd y noson.

Mr Roger Evans – ein rheolwr gwerthiant yn edrych ar ôl ein CDds a thapiau sydd ar gael ar ôl pob cyngerdd.

AELODAU A RHEOLAETH DDYDDIOL O’R COR

Y Côr cyfan sydd yn gwneud penderfyniadau ynglŷn a chyngherddau, tripiau, achlysur ar y cyd a phethau tebyg, pan yn ymarfer ac yn y dull hwnnw rydym yn hollol ddemocrataidd.

Mae’n hanes a’n daearyddiaeth yn dangos ein bod yn bennaf yn gôr o ffermwyr a chrefftwyr gwledig ond nid yw hynny yn cau allan swyddi eraill. Mae’n fater o gryn gŵyl, pan ein cyflwynir,  ein bod yn galw ar wasanaethau Prifathro, Meddyg, Deintydd, Bancwr, Cyfreithiwr,  Gweinidog yr Efengyl, ac Ymgymerwr.

TENORIAD CYNTAF

AIL DENORIAID

BASWYR CYNTAF 

AIL FASWYR

John Browne

Chris Belk 

Gareth Wyn Davies

Alec Beer

Peter Crocker

Gary Evans

Geraint Davies

Dei Bryncrai

Dougie Graham

Paul Jenkins

Trevor Foster

Wyn Davies 

Arwyn Jones

Huw Jones

Barrie Griffiths Jones

Philip Ellis

Gwylfa Jones

Glyn Jones

Daniel Humphries

Gareth Jones *

Ianto Jones

Gareth Jones

Gwynn Jackson-Jones

Ieuan Jones

Meirion Jones

Geraint Jones

Dei Jones

Gerald Martin

Wynn Morris

John Lee

Peter Jones

Ifan Owen

David Weston

Hugh Morris

John Pugh

David Thomas

Alwyn Williams

Howard Owen 

Neil Smith

Eifion Williams

John Rowles

Peter Williams

Merfyn Williams

DOD YN AELOD O’R CÔR

Rydym bob amser yn barod i dderbyn recriwtiaid newydd ac fe’u croesewir i’r adran fwyaf addas ar gyfer eu lleisiau.

I gychwyn mae cyfnod di-ymroddiad sy’n rhoi cyfle i’r Cyfarwyddwr Cerdd a’r un gobeithiol fel ei gilydd i asesu os yw’n ddoeth i gario ‘mlaen. Fel mae’r cyfnod prawf yn parhau a’r ymroddiad o fod yn aelod o’r Côr wedi’i brofi, mae yna ddysgu o’r repertoire gyfredol sy’n arwain at gyflwyno’r wisg gorawl sef siaced frowngoch a thei ac yna’r ‘cyngerdd cyntaf’ bythgofiadwy.

Dyma hobi gwych bod yn rhan o grŵp o ddynion sy’n wirioneddol yn gwneud cyfraniad tuag at lwyddiant cymaint o fudiadau sy’n gofyn i ni eu helpu hwy i godi arian, a hynny i gyd tra’n canu wrth eich bodd !

Rydym yn ymarfer pob nos Fercher yn Neuadd y Pentref.

BETH AMDANI ?